La reclamació s’inicia amb la denúncia d’un pare davant l’AGPD, ja que la psicòloga de la seva filla menor d’edat li va denegar el dret d’accés a la història clínica d’aquesta, malgrat que el pare era titular com la mare de la pàtria potestat de la menor, tutela de drets que dóna lloc a l’TD / 01353/2017, resolució 02945/2017.