La SAP de Saragossa de 2019.04.24, Aneu CENDOJ: 50297370062019100153, resol el recurs d’apel·lació contra la sentència condemnatòria dictada pel Jutjat de Menors, la fallada del qual és el següent:

a.- declara als dos menors autors penalment responsables de la comissió conjunta d’un delicte contra la intimitat, confidencialitat i seguretat de les dades incloses en el programa informàtic a què il·legalment van accedir manipulant que preveu l’article 197 bis paràgraf 1r de el Codi Penal.

b.- els imposa a un d’ells la mesura de sis mesos de llibertat vigilada i respecte de l’altre deu mesos de llibertat vigilada amb inclusió de tractament psicològic sense derivació de responsabilitat civil.

c.- amb imposició per meitat de les costes processals causades