Informe de l’AVPD sobre la sol·licitud per part d’un Ajuntament a una empresa a la qual s’adjudica el servei de colònies d’estiu i hivern, del certificat de delictes de naturalesa sexual per contractar monitors de temps lliure.
Segons l’AVPD es tracta d’una aportació obligatòria i necessària perquè pugui perfeccionar-se el contracte entre les parts, estant legitimat l’Ajuntament per sol·licitar els certificats a l’empresa licitadora de el servei, per existir una clara obligació legal
L’empresa, un cop obtinguda la informació dels treballadors assignats a el servei objecte de contracte, ha d’aportar la informació a l’Ajuntament contractant, informació d’aportació obligatòria per exigir-ho així una norma amb rang de llei, la Llei 26/2015, de 28 de juliol , de modificació de el sistema de protecció a la infància ia l’adolescència.